Jongeren

Wij bieden training aan jongeren van ongeveer 12 tot 18 jaar die door een tekort aan vaardigheden vastlopen op één of meerdere levensgebied(en), bijvoorbeeld op school, werk, thuis, vrije tijd, sport, vrienden, middelengebruik, financiën, seksualiteit etc.

 

Aanmelden

Dit is wat wij doen

De Hoofdtrainer verzorgt trainingen op basis van matching & maatwerk. Dit betekent dat we samen met de jongere, ouders en eventuele aanmelder aan de start van het traject de kwaliteiten en hulpvragen in kaart brengen. Aan de hand van deze informatie wordt een passende trainer gezocht voor de jongere, dit noemen wij de matching. Wij vinden het belangrijk dat er een klik is tussen de jongere en de trainer.   

Tijdens de training past de trainer diverse werkzame methodieken en middelen toe, die passend zijn bij de hulpvraag van de jongere. Hierbij werken wij met technieken uit erkende gedragsinterventies zoals de Tools4U en agressie regulatie training . Dit zijn programma’s die uit onderzoek werkzaam zijn gebleken. De aanpak wordt continu afgestemd op wat bij de jongere past en hierbij wordt out-of-the-box gedacht, dit wordt maatwerk genoemd. De Hoofdtrainer geeft trainingen door niet alleen te praten maar vooral door te oefenen, doen en herhalen. Is een jongere meer een doener dan een prater? Geen probleem, ook een fysieke activiteit is een prima oefensituatie om gedrag te trainen. Daarnaast wordt er uitgegaan van wat er goed gaat en wat de jongere al goed doet. Dit wordt benut en verder uitgebreid.   

De Hoofdtrainer biedt trainingen aan op het gebied van

Omgaan met anderen
Het trainen van deze sociale vaardigheden helpt om het contact met anderen soepel te laten verlopen. Het leert om stevig in de schoenen staan.
Omgaan met gevoelens
Het trainen van deze emotionele vaardigheden helpt eigen emoties te herkennen en hier op een handige manier mee om te gaan.
Zicht krijgen op eigen gedrag
Het trainen van gedragsvaardigheden helpt om na te denken over gedrag en welk gedrag helpend kan zijn in het leven.

Denk bijvoorbeeld aan

 • Versterken van vaardigheden om schoolverzuim te beperken of schorsing/verwijdering/uitval te voorkomen;
 • Vergroten van het vertrouwen in eigen kunnen;
 •  Herkennen van triggers en (de opbouw van) emoties en te leren hiermee om te gaan;
 • Ombuigen van storende gedachtes naar helpende gedachtes;
 • Ontdekken van de eigen invloed op conflictsituaties;
 • Kennen van eigen talenten en kwaliteiten en deze positief leren inzetten;
 • (Her)kennen van eigen grenzen en deze kunnen aangeven bij anderen;
 •  Herkennen van risicosituaties, risicovrienden en leren maken van handige keuzes;
 • Voorkomen van risicovolgedrag en het risico op herhaling verkleinen.

De Hoofdtrainer traint op gerichte vaardigheden die aan het begin van het traject gezamenlijk met de jongere worden opgesteld. Er wordt met elkaar afgesproken hoe lang de bijeenkomsten duren en hoeveel er nodig zijn. Samen kiezen we de meest logische trainingslocatie. Dat kan op school zijn, maar ook op de sportclub of een buurthuis. In Hoorn heeft De Hoofdtrainer een trainingslocatie beschikbaar.

Ouderbegeleiding

Aanvullend op de training van de jongere, biedt De Hoofdtrainer ondersteuning aan ouders die vragen hebben over de opvoeding van en/of omgang met hun kind(eren). Ouders kunnen bij ons terecht als zij vragen hebben over het gedrag van hun kind en hun eigen handelen hierin, bijvoorbeeld:

 • Doe ik het wel goed?
 • Is dit normaal gedrag?
 • Wat moet ik doen als mijn kind zich niet aan de regels houdt?
 • Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind taken in het huishouden doet?
 • Hoe leer ik mijn kind ….?

Tijdens de ouderbegeleiding is er ruimte om deze vragen te stellen. In de ouderbegeleiding wordt uitgegaan van het maatwerk principe. De begeleiding staat in teken van de ouder(s) en diens situatie. Samen met de ouder(s) wordt besproken wat de ondersteuningsvraag is en wat zij willen bereiken. Daarnaast wordt in onderling overleg afgesproken hoe vaak en waar de begeleiding plaatsvindt. Tijdens de begeleiding wordt afgestemd op wat bij de ouder(s) en de ondersteuningsvraag past. Er worden middelen en technieken ingezet die hen helpen hun doel(en) te bereiken. Positieve factoren staan centraal in de begeleiding: er wordt gekeken naar wat er al goed gaat en wat de ouder al goed doet en dit wordt verder uitgebreid.

De Gedragswetenschapper

Wij vinden het belangrijk om alle aspecten van het functioneren van de jongere in kaart te brengen met als doel om de juiste training te kunnen bieden. Onze gedragswetenschapper ondersteunt de trainers waar nodig bij het vormgeven van de trainingen en adviseert eventueel wat er aanvullend nodig kan zijn. Aanvullend kan de gedragswetenschapper ook aansluiten bij gesprekken.

De gedragswetenschapper voert daarnaast aanvullend beschrijvende diagnostiek uit. De Hoofdtrainer zet diagnostiek in om meer zicht te krijgen op de verklaring van het gedrag van jongeren en om zicht te krijgen op hun manier van leren. De diagnostiek is beschrijvend en handelingsgericht van aard. Het geeft een omschrijving van de capaciteiten van de jongere en geeft een beeld van de verklaring van het gedrag. De diagnostiek is altijd in aanvulling op de training. Door meer zicht te krijgen op de ontwikkeling van de jongere hoopt De Hoofdtrainer hen en het gezin nog beter te kunnen ondersteunen.

Heb je vragen of wil je je aanmelden?